Vlierlanden Ommen

Veelgestelde vragen Flexwonen

Veelgestelde vragen Flexwonen

Hoe kan ik me aanmelden voor een flexwoning?
Bent je woningzoekende en heb je interesse om in een flexwoning te wonen? Dan kunt je jouw gegevens achterlaten op de website van Vechtdal Wonen.  Je blijft dan op de hoogte en ontvangt een bericht zodra je je hebt aangemeld voor een flexwoning.

Hoe gaan jullie om met de toename van verkeer en verkeersveiligheid rondom de Sportlaan?
De komst van flexwoningen betekent ook meer verkeersbewegingen. De ontsluiting van het terrein met gemotoriseerd verkeer zal verlopen via de Sportlaan en de Arriërveldsweg. Het huidige tracé van deze wegen kan de stijgende verkeersbewegingen aan en hoeft wat dat betreft niet aangepast te worden. De knip op de Sportlaan, zoals die er nu ligt, blijft gehandhaafd waardoor de Sportlaan alleen toegankelijk blijft voor gemotoriseerd verkeer dat hun bestemming aan deze zijde van de Sportlaan heeft. Het langzame fietsverkeer zal gebruik maken van het parallel gelegen vrijliggende fietspad dat aansluit op de Haarsweg. De inrit van het woningbouwplan kruist het vrijliggende fietspad. Bij deze conflictpunten is het, wat betreft de verkeersveiligheid, van belang dat de voorrrangssituatie daar duidelijk is en dat het zicht op het fietspad goed is. Het thema verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers blijft voor ons een punt van aandacht en gesprek met de omgeving.

Kan ik nog invloed uitoefenen op het plan?
In het voorjaar van 2023, na bekendmaking van de plannen, hebben we verschillende keukentafelgesprekken gevoerd met omwonenden en sportverenigingen. Daarin hebben we wensen besproken met betrekking tot de komst van de flexwoningen. Naar aanleiding van wat we tijdens de keukentafelgesprekken hebben opgehaald, hebben we op 17 juli jl. het concept ontwerpplan gepresenteerd op een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hebben verschillende omwonenden hun reacties gegeven op dit plan. Ook zijn we in het najaar met direct aanwonenden in gesprek geweest om afspraken te maken. Alle binnengekomen reacties hebben we bekeken en, waar dat kan, meegenomen. Op de hoofdpagina vindt u alle reacties terug en kunt u zien op welke manier we deze wel of niet hebben meegenomen in het definitieve ontwerpplan. Met dit definitieve plan vragen we uiteindelijk een omgevingsvergunning aan. Daarop is formele inspraak mogelijk.

Hoe passen de flexwoningen bij de uitstraling van boerenerven in de omgeving?
We hebben het ontwerp in samenspraak gemaakt met de stadsbouwmeester en de welstandscommissie. Zij hebben het plan getoetst aan de eisen voor boerenerven.

Hoe gaan jullie om met parkeeroverlast aan de Sportlaan?
De toekomstige bewoners van de flexwoningen kunnen hun auto parkeren op een parkeerplaats nabij hun woning. Deze parkeerplaatsen zijn alleen bedoeld voor bewoners of bezoekers van de flexwoningen, niet voor bijvoorbeeld bezoekers van het sportpark.

Wat voor beplanting komt er op en rondom het terrein?
Er is zowel bestaande als nieuwe beplanting op en rondom het terrein. Op de ontwerptekening ziet u welke beplanting blijft bestaan en wat er nieuw wordt aangeplant. De nieuwe beplanting bestaat uit wintergroene planten.

Hoe wordt het afval van de flexwoningen ingezameld?
Er komen centrale afvalinzamelplekken met ondergrondse containers voor restafval, gft en plastic.

Hoe lang komen de woningen er te staan?
Vechtdal Wonen vraagt een vergunning aan voor de duur van 10 jaar. Binnen 3 tot 5 jaar na de komst van de flexwoningen evalueren gemeente Ommen en Vechtdal Wonen hoe het gaat. Daarbij kijken we of de flexwoningen bijdragen aan het doel om het woningtekort en de wachttijd op een woning te verminderen. Maar ook kijken we of we al een andere plek hebben voor de flexwoningen en hoe omwonenden en huurders vinden dat het gaat. Op basis daarvan bekijken we of de flexwoningen nog 5 jaar langer aan de Sportlaan kunnen blijven staan.

Uiteindelijk verplaatsen we de flexwoningen naar een andere plek. Deze plek is nu nog niet bekend. De komende jaren blijven we flink bijbouwen dus we verwachten dat de bewoners van de flexwoningen dan door kunnen stromen naar een permanente woning.

Wat is de tijdsplanning?
Op basis van het definitieve ontwerpplan vraagt Vechtdal Wonen een omgevingsvergunning aan. Wij verwachten dat deze na 8 tot 16 weken (voorjaar 2024) verleend wordt. Zodra de vergunning verleend is, informeren wij omwonenden hierover. Na verlening van de vergunning lichten we ook de planning van de werkzaamheden toe. De planning is dat de flexwoningen in 2024 geplaatst worden.

Staat jouw vraag er niet tussen?
Stuur een mail met uw vraag naar gemeente@ommen.nl.

 

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen