Veelgestelde vragen Flexwonen

Veelgestelde vragen Flexwonen

Waarom bouwen gemeente Ommen en Vechtdal Wonen 50 flexwoningen?
De woningmarkt zit op slot en sociale huurwoningen zijn schaars. Ook in Ommen is er een wachtlijst voor mensen die een woning zoeken. Vooral voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het lastig om op zeer korte termijn een woonplek te vinden. Zij hebben weinig tot geen inschrijfduur opgebouwd bij Vechtdal Wonen, maar hebben wel dringend een woning nodig. Daarom bouwen gemeente Ommen en Vechtdal Wonen, voor de duur van maximaal 15 jaar, 50 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen.

Waarom is er gekozen voor de locatie Sportlaan?
Op basis van een aantal uitgangspunten (zoals ligging binnen bebouwde kom, beschikbaarheid van grond en aanwezigheid van nutsvoorzieningen in de buurt) hebben we gekeken naar verschillende locaties in Ommen voor het realiseren van flexwoningen. Deze locaties vindt u in het onderstaande document. De Sportlaan bleek uiteindelijk de meest geschikte plek om een aantal van ongeveer 50 flexwoningen te realiseren. De ligging is binnen de bebouwde kom, de oppervlakte van de plek is voldoende groot en er zijn nutsvoorzieningen in de buurt aanwezig. Daarnaast is de Sportlaan het meest geschikt voor het realiseren van tijdelijke woningen, omdat er op dit moment geen andere plannen zijn voor deze locatie. Op termijn zijn deze percelen nodig voor het sportpark, maar dat is nu nog niet aan de orde. Voor de andere 5 locaties die we hebben onderzocht zijn er al plannen voor permanente woningbouw. En deze plannen willen we ook graag realiseren. Hierover zal het tweede kwartaal 2023 meer informatie beschikbaar komen. Omdat de Sportlaan tijdelijk nog niet nodig is voor het sportpark en niet geschikt is voor definitieve woningbouw is deze locatie aangewezen als tijdelijke locatie voor de realisatie van flexwoningen.

Locatie overzicht gemeentelijke eigendommen geschikt voor tijdelijke woningbouw

Ik ben woningzoekende, hoe maak ik kans om in één van de flexwoningen te wonen?
Op dit moment kunt u zich nog niet aanmelden voor wonen in een flexwoning. Zodra hier meer informatie over bekend is, melden wij dat op deze pagina.

Hoe kan ik meedenken/inspraak uitoefenen?
We gaan in gesprek met direct omwonenden, plaatselijk belangen en besturen van de nabijgelegen sportclubs over de inpassing en uitstraling van de flexwoningen. Daarnaast kan iedereen formele inspraak uitoefenen op de tijdelijke omgevingsvergunning. Deze komt in het voorjaar van 2023 ter inzage te liggen.

Waarom is er gekozen voor tijdelijke woningen op deze plek en niet voor meer permanente woningen op een andere plek?
Uitgangspunt bij de locatiekeuze voor de flexwoningen is dat er geen andere woningbouwprojecten gepland staan op de locatie die ook door moeten gaan. We willen 50 flexwoningen namelijk extra toevoegen aan ons woningbouwprogramma. Van de beschikbare locaties voor tijdelijke woningen is de Sportlaan de plek die uiteindelijk gekozen is. Deze locatie komt dan op termijn weer vrij.

Hoe lang mogen huurders in de tijdelijke woningen blijven wonen?
Maximaal tot het einde van de periode van 15 jaar.

Hoe zorgen gemeente Ommen/Vechtdal Wonen ervoor dat de omgeving leefbaar blijft?
Samen met de omwonenden gaan we in gesprek over de inpassing van de tijdelijke woningen op de kavels en de uitstraling van deze woningen. Zodat het prettig wonen is en blijft voor omwonenden. Zodra de bewoning van de flexwoningen in zicht komt, komt er een community builder die vanuit Vechtdal Wonen het aanspreekpunt is voor bewoners en omwonenden, zodat er een leefbare community ontstaat en blijft bestaan rondom de flexwoningen.

Hoe gaan jullie om met het verkeer dat straks de de wijk in- en uitgaat? En hoe gaan jullie om met verkeersveiligheid?
De komst van flexwoningen betekent ook meer verkeersbewegingen. De ontsluiting van het terrein met gemotoriseerd verkeer zal verlopen via de Sportlaan en de Arriërveldsweg. De huidige wegen zijn daarop berekend en hoeven daar niet op aangepast te worden. Het langzame fietsverkeer zal veelal gebruik gaan maken van het naastgelegen doorgaande fietspad over het sportpark die aansluit op de Haarsweg. We vinden het belangrijk dat de verkeerssituatie rondom de Sportlaan veilig blijft. De uitrit van het woningbouwplan kruist het fietspad dat parallel ligt aan de Sportlaan. We kijken daarom naar mogelijkheden om de zichtbaarheid van het fietspad bij deze kruising te vergroten. Het thema verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers blijft voor ons een punt van aandacht en gesprek met de omgeving.

Hoe gaan jullie om met parkeren in de wijk?
Er komen parkeerplaatsen nabij de flexwoningen, zodat de nieuwe bewoners daar hun auto kunnen parkeren.

Wat is de planning?
De planning is om in het eerste kwartaal van 2023 gesprekken te voeren met omwonenden, zodat we een definitief ontwerpplan kunnen maken. In het voorjaar vragen we een tijdelijke omgevingsvergunning aan. Als de vergunning is verleend starten we najaar 2023 met bouwrijp maken van het terrein en daarna met de bouw van de eerste flexwoning.

Hoe komen de flexwoningen eruit te zien?
We weten op dit moment nog niet hoe de woningen eruit komen te zien en hoe ze in de omgeving komen te staan. We gaan in gesprek met direct omwonenden, besturen van sportverenigingen en plaatselijk belangen om te bepalen hoe de woningen op de percelen komen te staan, wat wenselijk is qua uitstraling en welke maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat zij prettig kunnen blijven wonen. Gemeente Ommen en Vechtdal Wonen maken op basis van deze gesprekken een definitief ontwerpplan.

Mag er worden gebouwd op een plek waar geen woonbestemming is?
Dit mag als het tijdelijke woningen zijn. We wijzigen het bestemmingsplan niet, maar vragen een tijdelijke omgevingsvergunning aan. De woningen mogen dan maximaal 15 jaar op deze plek blijven staan.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?
De woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een huurwoning. Dat kan bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden zijn, maar dit geldt ook voor starters en mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen. We stellen de woningen beschikbaar voor een mix van deze doelgroepen:

  • starters
  • mensen die door persoonlijke omstandigheden dringend woonruimte nodig hebben
  • statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) en Oekraïense vluchtelingen.

We zorgen voor een goede mix van doelgroepen. Daarmee willen we voorkomen dat er een ‘speciale wijk’ ontstaat met bewoners die in een specifieke situatie zitten.

Hebben jullie gekeken naar bestaande gebouwen die leeg staan?
Ja. Maar om mensen in leegstaande gebouwen te laten wonen moet je aan bepaalde bouweisen voldoen. En daar voldoen de gebouwen nu niet aan, want ze zijn vaak sterk verouderd. Het ombouwen van deze leegstaande gebouwen is erg duur. We kiezen er daarom voor om nieuwe, tijdelijke woningen te bouwen.

Hoe lang blijven de verplaatsbare woningen aan de Sportlaan staan?
De woningen blijven maximaal 15 jaar aan de Sportlaan staan.

Wat gebeurt er na 15 jaar met de woningen?
Na 15 jaar gaan de woningen weg en worden ze op een andere plek geplaatst.

Hoe zit het met eventuele waardevermindering van mijn woning?
Omdat de woningen tijdelijk op deze plek komen te staan en er geen verandering is van bestemmingsplan, is compensatie is niet van toepassing. We willen graag met omwonenden in gesprek over de inpassing van de woningen op de percelen, om ervoor te zorgen dat zij (of toekomstige woningeigenaren) prettig kunnen blijven wonen.

Waar kan ik terecht met vragen?
Heeft u vragen over de flexwoningen aan de Sportlaan? Neem dan contact op met gemeente Ommen via gemeente@ommen.nl of het algemene telefoonnummer 14-0529.

 

Veelgestelde vragen Inschrijven voor de nieuwsbrief Contact opnemen